خاطره

آرزوی کپرنشینان رهایی از "محرومیت"

آرزوی کپرنشینان رهایی از "محرومیت"

  به گزارش معاونت فرهنگی و رسانه ای بسیج سازندگی مازندران،آب و برق و گاز ندارند، تو یک کپر زندگی می کنند و این همه زندگی شان شده پس از سیل سیستان و بلوچستان. حتی قبل از آن هم این گوشه ایران محرومیت را با همه گوشت و پوست درک کرده است. ساکنان کپر نشین رانک در گفتگو با فعالان گروه های جهادی…

آرزوی کپرنشینان رهایی از "محرومیت"

آرزوی کپرنشینان رهایی از "محرومیت"

  به گزارش معاونت فرهنگی و رسانه ای بسیج سازندگی مازندران،آب و برق و گاز ندارند، تو یک کپر زندگی می کنند و این همه زندگی شان شده پس از سیل سیستان و بلوچستان.   حتی قبل از آن هم این گوشه ایران محرومیت را با همه گوشت و پوست درک کرده است.   ساکنان کپر نشین رانک در گفتگو با فعالان گروه…